چهارشنبه, 06 بهمن 1395 ساعت 16:53

اجزای پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

◊ دفتر مرکزی پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در تهران

◊ شعبه های پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در سایر شهرستان ها

◊ شرکت زنجیره خدمات فناوری و تجاری سازی پارک

◊ مرکز شتاب دهنده های تخصصی پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

◊ مرکز رشد اقماری پارک دانشگاه آزاد اسلامی

آخرین ویرایش در شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 17:13