فرم ثبت درخواست استقرار شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور

لطفا قبل از زمان تعیین شده برای مصاحبه تمامی اقلام اطلاعاتی را تکمیل نموده و درخواست رسمی خود برای استفرار را، از طریق همین فرم ارسال نمایید.


مشخصات حقوقی شرکت دانش بنیان یا واحد فناور


مشخصات فردی مدیر عامل یا نماینده واحد فناور

پیش شماره ثبت گردد.


وضعیت تحصیلی مدیر عامل یا نماینده واحد فناور

کشور / استان / شهر / دانشگاه محل تحصیل

Clear Selection

لازم است درخواست با مهر و امضاء تهیه شود.